OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)

W związku z realizacją wymogów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej: „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MRI-Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Gęsia 3, lok. TB.02, 20-719 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000984999, NIP: 7123439174, REGON: 522710980, zwana dalej: „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu email: kontakt@mri-lab.pl, lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków dotyczących wykonywania umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz zawartych umów o świadczenie usług medycznych, w tym w celu umożliwienia przeprowadzenia badania lub realizacji umowy w tym zakresie.

W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wówczas wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

3. Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub w związku z zawarciem stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych przez Administratora.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza lub odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, o której mowa w pkt. 2, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia realizacji celów określonych powyżej, a po jego upływie przez okres przewidziany w przepisach obowiązującego prawa stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych, w szczególności w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w pkt.2, będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Administratora będącego podmiotem leczniczym obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa. Fakt niepodania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i wykonanie badania oraz może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obszar obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) oraz do organizacji międzynarodowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.