REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ W MRI-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -10 % NA HASŁO „FIGHT GYM

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ W MRI-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -10 % NA HASŁO „FIGHT GYM”

Niniejszym Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej organizowanej przez MRI-LAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wspólnie z KLUB SPORTOWY FIGHT GYM RAFAŁ MURAT.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza akcja pt. „-10 % na hasło FIGHT GYM” (zwana dalej w treści „Akcją”) organizowana jest przez: MRI-Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Gęsiej 3 lok. TB.02, wpisaną do prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000262136, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000984999, NIP: 7123439174, REGON: 522710980, kapitał zakładowy 6.700,00 złotych oraz Rafała Murata prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: KLUB SPORTOWY FIGHT GYM RAFAŁ MURAT, ul. Rzemieślnicza, nr 4, 20-716 Lublin, NIP: 9462160286, REGON: 061603202, zwanymi dalej „Organizatorami” w celach promocyjnych a warunki korzystana z niej określa niniejszy Regulamin.

 2. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 3. Promocja z hasłem „FIGHT GYM” obowiązuje na czas nieokreślony.

 4. Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie https://mri-lab.pl/.

 5. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne.

 6. Materiały promocyjne w ramach niniejszej akcji są udostępnione w Klubie sportowym Fight Gym oraz w mediach społecznościowych Organizatorów.

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w akcji

 1. Aby wziąć udział w akcji i otrzymać -10 % na usługi medyczne należy podczas dokonywania rezerwacji wizyty (osobiście, telefonicznie lub internetowo) w podmiocie leczniczym MRI-LAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie skorzystać z hasła „FIGHT GYM”.

 2. Rabat w wysokości 10 % przyznawany jest od cen aktualnych.

 3. Przyznawany przez Organizatorów rabat w ramach akcji promocyjnej nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek środek płatniczy.

 4. Organizator ustala limit wizyt objętych promocją do jednej dziennie.

§ 3

Zasady postępowania reklamacji zakupu w promocji

 1. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi możliwość złożenia reklamacji:

a) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej

c) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: lublin@mri-lab.pl

b) za pośrednictwem komunikatora (wiadomości prywatnej) na portalu Facebook.

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

 2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

 3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

 4. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania akcji jednak nie później niż w terminie 21 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma Organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem zwykłym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 6. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.

§ 4

DANE OSOBOWE

 1. Organizator jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników przekazanych w trakcie Akcji promocyjnej.

 2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczące przetwarzania danych Uczestników Organizator udostępnia w Polityce Prywatności MRI-Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie dostępnej pod adresem https:///mri-lab.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19 października 2023 roku.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

 3. Wszelkie spory między Organizatorami Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 4. Materiały udostępnione w ramach Akcji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *