REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI PAKIETU

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI PAKIETU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Pakietu Badań MRI-Lab.
2. Wydawcą oraz sprzedawcą Pakietu Badań Mri-Lab (dalej w skrócie Pakiet) jest MRI-Lab
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Gęsia 3, lok. TB.02, 20-719
Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000984999, NIP: 7123439174, REGON: 522710980
3. Nabywcą Pakietu może być osoba fizyczna- osoba prawna.
4. Użytkownikiem – posiadaczem pakietu uprawnionym do skorzystania z niego jest wyłącznie osoba
wskazana imiennie przez Nabywcę w momencie jego zakupu. Po dokonaniu zakupu nie będzie
możliwa zmiana Użytkownika Pakietu.
5. Informacje podane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Złożenie zamówienia traktowane jest jako oferta zakupu wybranego towaru na warunkach
przedstawionych w opisie produktu.
§ 2
WARUNKI ZAKUPU I PŁATNOŚCI, CZAS REALIZACJI
1. Pakiet można nabyć bezpośrednio w recepcji Mri – Lab i jest wydawany w formie eleganckiego
zaproszenia.
2. MRI-Lab nie odpowiada za zgubienie, zniszczenie i utratę Pakietu. W razie jego utraty duplikaty
nie będą wydawane.
3. Płatność za Pakiet kupiony bezpośrednio w MRI-Lab dokonywana jest przez Klienta gotówką lub
kartą.
4. Po wskazanym terminie przyznany rabat na usługi nie obowiązuje, a Klient pragnący skorzystać z
Pakietu zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynikającej z cennika za usługi. Data ważności
Pakietu nie może ulec wydłużeniu.
5. Klient w momencie zakupu usługi oferowanej przez MRI-Lab deklaruje czy chce otrzymać Pakiet.
6. W przypadku niewykorzystania Pakietu w terminie jego ważności, Klient nie ma prawa skorzystać
z zakupionej usługi, której dotyczy Pakiet.
7. Klient nie ma prawa wymiany Pakietu na świadczenie pieniężne.
8. Warunkiem skorzystania z Pakietu jest rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usługi, której
dotyczy Pakiet. Pakiet można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od
wyszczególnionych usług.
9. W celu uzgodnienia terminu wizyty należy skontaktować się telefonicznie pod nr +48 81 511 4000,
+48 799 360 067 lub mailowo na: lublin@mri-lab.pl.
10. Należy poinformować przy zapisie, że formą płatności za usługi medyczne będzie Pakiet i należy okazać
Pakiet w recepcji przed jego skorzystaniem.
11. Pakiet nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania
reszty z Pakietu.
12. Pakiet na określoną kwotę może łączyć się z innymi formami płatności.
13. Wskazanych na Pakiecie usług nie można wymienić na inne z oferty z Mri- Lab Centrum
Medycznego.
§ 3
REKLAMACJE
1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy. Reklamacja powinna być złożona w
formie pisemnej (e-mail: lublin@mri-lab.pl, list polecony) na adres Wystawcy. Wystawca rozpatrzy
reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres
email, czytelny podpis Nabywcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje
niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Pakietu zostanie poinformowany pisemnie: e-mailem
lub listem poleconym.
§ 4
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest MRI-Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Lublinie, ul. Gęsia 3, lok. TB.02, 20-719 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000984999, NIP:
7123439174, REGON: 522710980
2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa,
spełniających wymagania prawa.
3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
4. a) realizacji Pakietu
5. c) rozliczenia usług,
6. d) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),
7. e) marketingowych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione
interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
8. Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie
dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Pakietu.
10. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji
powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na
administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności
cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
11. Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z
uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania.
12. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego
zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
13. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Pakietów
zakupionych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że zmiana jest
korzystniejsza dla Klienta.
2. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej https://mri-lab.pl/.
3. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Pakietu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.
Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Pakietu w momencie
dokonania zapłaty.
4. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich
wprowadzenia przez Wystawcę i udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
5. Ważne są i uznawane są tylko Pakiety wystawione i zakupione u Wystawcy. Odsprzedaż unieważnia
Pakiet bez zwrotu należności jakie poniósł Nabywca w momencie jego zakupu.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2024r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *